מעוניינים בייצוג מנצח?

משרד עורכי דין אסף כהן ושות’ כאן לשירותך!
  עבירות אלימות

  סעיף 378 לחוק העונשין תשל"ז-1977 מגדיר תקיפה:

  "המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית – הרי זו תקיפה;

  ולענין זה, הפעלת כוח – לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי נוחות"

  הגדרת המחוקק למושג תקיפה היא רחבה מאוד כך שלמעשה כל הפעלת כוח שגורמת לאחר נזק פיזי או ל"אי נוחות", תיחשב עבירה של תקיפה.

  סעיף 379 לחוק העונשין תשל"ז-1977

  דין תקיפה סתם  [א/249]

  "התוקף שלא כדין את חברו, דינו – מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה"

  תקיפה סתם מצויה ברף התחתון של עבירות אלימות והיא תקיפה שכתוצאה ממנה לא חייב שתיגרם פגיעה פיזית כלשהי לאדם המותקף למעט אם התקיפה בוצעה כדי לבצע פשע, לגנוב, או כדי להתנגד למעצר או למנוע מעצר. (סעיף 381 לחוק העונשין)

  סעיף 380 לחוק העונשין תשל"ז-1977

  תקיפה הגורמת חבלה ממשית [א/250]

  "התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו – מאסר שלוש שנים"

  עבירה זו הינה עבירת אלימות שהרשעה בה מחייבת הוכחת פגיעה באדם המותקף.

  מהי חבלה של ממש?

  המחוקק לא הגדיר מפורשות אולם בתי המשפט יצקו תוכן למושג זה כאשר כל חבלה גופנית לרבות שריטה, ושטפי דם עשוים להיחשב כחבלה ממשית לעניין זה.

  סעיף 382 לחוק העונשין תשל"ז-1977

  תקיפות בנסיבות מחמירות

  382. (א) "נעברה עבירה לפי סעיפים 379 או 380 כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם – כפל העונש הקבוע לעבירה"

  תקיפה של שניים או יותר בביצוע העבירה (בצוותא)

  (ב)  העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" – לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה:

  (1)   בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

  (2)   קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א.

  (ג)   העובר עבירה לפי סעיף 380 כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), דינו – כפל העונש הקבוע לעבירה.

  תקיפה של קטין בן משפחה, או תקיפה של חסר ישע על ידי האחראי עליו, או בן זוג.

  העונש הקבוע בחוק על עבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות, הינה 4 שנים.

  שתף :

  מעוניינים בייצוג מנצח?
  משרד עורכי דין אסף כהן ושות’ כאן לשירותך!

  השאירו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם בהקדם